Revize, prohlídky, servis, opravy Permastore 01

Provádíme revize, prohlídky a opravy

Nabízíme provedení revizí Vašich Permastore nádrží a posouzení jejich aktuálního technického stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití jak z hlediska druhu kapalné látky, tak i z hlediska očekávané další životnosti. Navrhneme Vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení případné opravy či renovace.

Provádíme revize - kontroly - odborné prohlídky - měření - zkoušky nádrží montovaných ze smaltovaných plechů a dalších technických zařízení potřebných pro provoz nádrží. Pro objednatele, vlastníky, provozovatele, správce nádrží nebo technologií, zajišťujeme kompletní vedení revizní agendy vyhrazených technických zařízení, včetně archivace předepsané dokumentace - revizních zpráv, protokolů o kontrolách, odborných prohlídkách, pasportů a podobně.

Základem řádné péče o nádrže ze smaltovaných plechů je vždy průběžné sledování jejich stavu – tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí apod. V praxi jsou tyto pojmy často zaměňované, chybně pojímané a tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než pravidelná revize či kontrola šroubované nádrže.

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604

Tato norma nahrazuje ustanovení o kontrole a údržbě ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb uvedených ve zrušené ČSN 73 2601 z roku 1988 [1], která nejsou obsažena v evropské normě ČSN EN 1090-2+A1 [6], která problematiku kontroly a údržby neřeší. Norma klade důraz na správu a udržování ocelových konstrukcí podle projektové a provozní dokumentace a je současně podkladem pro prohlídky a posuzování ocelových konstrukcí. Norma předepisuje intervaly kontrol. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC1 - Zemědělské budovy, kam lidé běžně nevstupují (např. budovy pro skladovací účely, skleníky) se běžná prohlídka se provádí 1krát za 5 let, podrobná prohlídka nejméně 1krát za 10 let. Povinnost k provádění prohlídek má vlastník stavby.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

Tento zákon požaduje v § 39 odst. 4 písm. d) provádět nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost nádrží určených pro skladování. Zkoušky těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) se týkají každého, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (tj. zařízení s kapalnými závadnými látkami 1000 a více L) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (blíže § 2 písm. c) vyhlášky 450/2005 Sb.).

Provádíme následující:

Revize, prohlídky, servis, opravy Permastore 02

  • revizní prohlídky sil, nádrží a zásobníků
  • pravidelné prohlídky sil, nádrží a zásobníků
  • pravidelné zkoušky těsnosti nádrží
  • vodní zkoušky nádrží
  • pravidelný servis sil, nádrží a zásobníků
  • střední opravy sil, nádrží a zásobníků
  • generální opravy sil, nádrží a zásobníků
  • lehké opravy sil, nádrží a zásobníků
  • Bližší informace získáte na telefonním čísle: 737540190

Fotogalerie:

Katalog nabízených služeb